Krepšelis

Krepšelis tuščias

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA 2023 m. 04 mėn. 25 d.
UAB „P9 klinika“ direktorės
Violetos Semenovič
įsakymu Nr. MD-13
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir UAB „P9 klinika“ (toliau – klinika) veiklos įstatus. Taisyklės nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.

1.2. Sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šiose Taisyklėse, suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

1.3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi klinikos darbuotojai, pacientai, jų atstovai ir kiti klinikos patalpose esantys asmenys.

1.4. Šios Taisyklės viešai skelbiamos klinikoje internetiniame puslapyje https://www.p9klinika.lt. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems klinikos pacientams.

1.5. Esant reikalui, Taisyklės gali būti papildomos, tikslinamos, keičiamos.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

2.1. Pacientai, atvykę į kliniką, turi kreiptis į klinikos administratorę. Pacientai pageidaujantys gauti sveikatos priežiūros paslaugas turi pateikti asmens dokumentą.

2.2. Pacientai gydymui planine tvarka registruojami iš anksto telefonu (+370 69 465 000), el. paštu (registracija@p9klinika.lt), internetu (https://www.p9klinika.lt/registracija/) apsilankius klinikoje bei per manodaktaras.lt internetinę platformą, nurodant jiems konkrečią priėmimo datą ir laiką. Sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų klinikos asmens sveikatos priežiūros specialistą.

2.3. Pacientai, kurie telefonu registruojasi vizitams pas asmens sveikatos priežiūros specialistus, nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą.

2.4. Pacientams, kurie pavėluoja į paskirtą vizitą ilgiau nei 15 min., planinės sveikatos priežiūros paslaugos gali būti nesuteikiamos tą pačią dieną, o vizito laikas, paciento pageidavimu, gali būti perkeliamas.

2.5. Pacientai privalo atvykti į kliniką 5-10 minučių iki numatyto vizito laiko. Po konsultacijos su asmens sveikatos priežiūros specialistu, jei yra reikalinga, yra sudaromi tyrimo ir gydymo planai. Pacientas sutikęs su planuojamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis pasirašo nustatytos formos raštišką sutikimą atlikti diagnostikos ir gydymo procedūras.

2.6. Būtinoji medicinos pagalba pacientams teikiama neatidėliotinai, darbuotojo (-ų) kompetencijos ribose Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir apimtimi.

2.7. Būtinoji medicinos pagalba teikiama tol, kol atvyksta iškviesta greitoji medicinos pagalba.

2.8. Pacientai atvykdami pirmą kartą turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2.9. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

2.10. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

2.11. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, sveikatos priežiūros specialisto pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

2.12. Laikoma, kad savanoriškai į kliniką dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos klinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų,

įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi klinikoje metu, o klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija. Toks paciento sutikimas laikomas pagrįstu informacija ir tinkamas, jei jam yra prieinama ši informacija: 1) informacija apie klinikoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti; 2) informacija apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti; 3) informacija apie siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką; 4) informacija apie klinikos vidaus tvarkos taisykles; 5) informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą; 6) informacija apie paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų.

2.13. Prieš atliekant pacientui invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Paciento (jo atstovo) sutikimas išreiškiamas raštu pasirašant klinikos vadovo patvirtintoje formoje.

2.14. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra jo atstovų pagal įstatymą arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.

2.15. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūros specialistas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi klinika arba nepilnamečio paciento atstovas pagal įstatymą.

3. KLINIKOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Klinikoje teikiamos mokamos ambulatorinės paslaugos:

3.1.1. akušerijos ir ginekologijos;

3.1.2. otorinolaringologijos;

3.1.3. endokrinologijos;

3.1.4. kardiologijos;

3.1.5. chirurgijos;

3.1.6. vidaus ligų;

3.1.7. urologijos;

3.1.8. vaikų ligų;

3.1.9. psichoterapijos (psichoterapinė konsultacijos ir psichoterapijos seansai);

3.1.10. šeimos medicinos;

3.1.11. echoskopijos;

3.1.12. kineziterapijos;

3.1.13. slaugos (bendrosios praktikos slaugos);

3.1.14. psichiatrijos;

3.1.15. infekcinių ligų.

3.2. Klinikoje teikiamos nemokamos paslaugos:

3.2.1. Būtinoji medicinos pagalba, kurios teikimo tvarka numatyta Taisyklių 2 skyriuje „Pacientų kreipimosi į kliniką tvarka“;

3.3. Klinikoje teikiamos medicinos gydytojo paslaugos dirbant komandoje su kitais gydytojais.

3.4. Pacientai pas sveikatos priežiūros specialistus patenka tik užsiregistravę registratūroje (galima telefonu, el. paštu ir internetu), taikant išankstinės registracijos principą.

3.5. Kiekvienam pacientui yra užvedama „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ (forma Nr.025/a) (elektroninė ir/ar popierinė versija).

3.6. Pacientas iš registratūros yra palydimas iki gydytojo kabineto arba jam konkrečiai yra nurodomas gydytojo kabineto numeris ir kaip jį pasiekti.

3.7. Už paslaugas pacientas arba jo atstovas sumoka klinikos kasoje, gauna kvitą.

3.8. Pacientai, apdrausti papildomu ar savanorišku draudimu, suteikiančiu teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, priimami bendrąja tvarka, taikant išankstinės registracijos principą. Pacientai pinigus už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas po kiekvienos paslaugos suteikimo sumoka į klinikos kasą, būtinai išsaugodami kasos čekį. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pabaigoje išrašoma sąskaita – faktūra, kurią pacientas pristato draudimo kompanijai ir atgauna sumokėtus pinigus.

3.9. Būtinoji medicinos pagalba, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kriterijus teikiama be eilės. Priimant pacientą dėl būtinosios medicininės pagalbos, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Pacientams, kurių sveikatos būklė neatitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, tačiau dėl svarbių priežasčių pageidaujantiems gauti sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka, tokios paslaugos gali būti suteiktos skubos tvarka tik jeigu klinikoje yra tokios galimybės, nepažeidžiant iš anksto užsiregistravusių pacientų teisių.

3.10. Dėl svarbių priežasčių (pvz. gydytojo liga, medicinos priemonių sugedimas ir pan.) klinika gali atšaukti rezervuotą paciento vizitą. Apie atšaukimą pacientas informuojamas trumpąja žinute arba elektroniniu laišku ir/arba telefonu ne vėliau kaip prieš 5 val. iki numatyto vizito.

3.11. Kai vizitas yra atšaukiamas dėl gydytojo ligos, rezervuoto vizito laikas gali būti nepakeistas, jei pacientas sutinka, kad norimas sveikatos priežiūros paslaugas teiktų kitas klinikos sveikatos priežiūros specialistas.

3.12. Visi paciento duomenys, susiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu yra tvarkomi per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS) ir/ar „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ (forma Nr.025/a) (elektroninėje ir/ar popierinėje versijoje).

3.13. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal jų teikimo pobūdį gali būti teikiamos nuotoliniu būdu pagal klinikoje nustatytą tvarką.

3.14. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal jų teikimo pobūdį gali būti teikiamos namuose pagal klinikoje nustatytą tvarką.

4. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Bet kokią informaciją apie klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, kainas, registracijos tvarką gali suteikti klinikos administratorė.

4.2. Klinikoje teikiamų paslaugų kaina yra nurodyta sveikatos priežiūros paslaugų kainoraštyje, kuris galioja teikiamų paslaugų momentu. Klinikoje teikiamų paslaugų kainos (kainoraštis) skelbiamos klinikos registratūroje. Su sveikatos priežiūros paslaugų kainomis pacientas turi susipažinti prieš kiekvienos konsultacijos ir/ar procedūros, gydymo pradžią.

4.3. Pacientas įsipareigoja už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas klinikai sumokėti sutartą kainą, kaip tai nurodyta šio skirsnio 6.6 punkte. Šalys atskiru susitarimu gali susitarti ir dėl kitų atsiskaitymo terminų. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kaina priklauso nuo paciento pasirinktų ir klinikoje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kiekio ir apimties.

4.4. Pacientas už sveikatos priežiūros paslaugas apmoka grynais pinigais, mokėjimo kortele arba mokestiniu pavedimu iš karto po paslaugos atlikimo klinikoje. Pacientui paprašius, klinika išduoda jam sąskaitą faktūrą.

4.5. Klinika neprisiima jokių paciento išlaidų, susijusių su kelione į kliniką.

4.6. Pacientui laiku nesumokėjus už suteiktas paslaugas, klinika turi teisę pareikalauti mokėti 0,1% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

5. PACIENTŲ TEISĖS

5.1. Klinikoje nevaržomos pacientų teisės dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, socialinės padėties ir religinių pažiūrų.

5.2. Pacientas turi teisę gauti kvalifikuotą konsultaciją ir/ar procedūrą pagal klinikos teikiamų paslaugų nomenklatūrą, jų kainas. Informacija, teikiama pacientui, turi atitikti įrodymais grįstos medicinos nuostatas, geros klinikinės praktikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas tyrimo ir gydymo metodikas, tarptautiniu mastu pripažintus medicininės praktikos gaires ir standartus.

5.3. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

5.4. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, klinikoje taikomus ar sveikatos priežiūros specialistui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui sveikatos priežiūros specialistas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

5.5. Pacientas turi teisę nežinoti. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, klinikoje taikomus ar sveikatos priežiūros specialistui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

5.6. Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima paslaugas teikęs sveikatos priežiūros specialistas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

5.7. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti.

5.8. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

5.9. Teisė naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PACIENTŲ PAREIGOS

6.1. Atidžiai susipažinti su paciento asmens sveikatos anketa, jei tokia anketa buvo pateikta, sutikimu dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, galimomis gydymo rizikomis, diagnostikos ir gydymo planais, gydymo alternatyvomis.

6.2. Užpildžius asmens sveikatos anketą, pasirašyti sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

6.3. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

6.4. Pacientas kiek įstengdamas privalo suteikti informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus kokybiškai konsultacijai ir/ar procedūrai.

6.5. Jeigu pacientas negali atvykti nustatytu laiku, turi apie tai iš anksto, dieną prieš, pranešti klinikos darbuotojams. Pacientui iš anksto nepranešus apie neatvykimą ir neatvykus paskirtu laiku, į klinikos kasą reikia sumokėti nustatyto dydžio netesybų mokestį.

6.6. Apmokėti už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas tuoj pat po paslaugų suteikimo arba šalims raštu suderinus atsiskaitymo terminus, apmokėti vėliau pagal klinikos vadovo patvirtintas paslaugų teikimo metu galiojančias paslaugų kainas.

6.7. Pacientas privalo laikytis asmens higienos reikalavimų.

6.8. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

6.9. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais klinikos darbuotojais ir kitais pacientais. Pacientams, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos neteikiamos.

6.10. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ar/ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, konsultacijos ir/ar procedūros teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus pirmąją pagalbą grėsmės gyvybei atveju.

6.11. Siekiant, kad nenukentėtų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir nebūtų blaškomas klinikos personalo dėmesys, pacientams rekomenduojama sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu išjungti mobiliuosius telefonus.

6.12. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su klinikos specialistais ir darbuotojais.

6.13. Pacientai už klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

7.1. Pacientams teikiamos ambulatorinės paslaugos (konsultacijos ir/ar procedūros) jie nehospitalizuojami, todėl lankymas ir išrašymas nevyksta.

7.2. Pacientas gali būti siunčiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, jeigu:

7.2.1. sveikatos priežiūros specialisto nuomone, pacientui reikalingas intensyvus papildomas gydymas;

7.2.2. dėl specialistų konsultacijų, tyrimų ar procedūrų, kurių negalima atlikti klinikoje.

7.3. Esant ribotoms gydymo galimybėms klinikoje, pacientas informuojamas apie įstaigas, kurios gali suteikti jiems reikiamas paslaugas.

8. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Nepatenkintas konsultacijos ir/ar procedūros kokybe pacientas kreipiasi į klinikos vadovą raštu, argumentuotai išdėstydamas savo pretenziją. Klinikos vadovas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atsako į paciento kreipimąsi.

8.2. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala.

8.3. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į kliniką), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, klinika pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas. Išsamius skundui ir dokumentams, teikiamiems su skundu, keliamus reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

8.4. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, klinika ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo klinikoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir, kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą klinikai pateikti iš naujo.

8.5. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:

8.5.1. kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per 8.4. p. nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;

8.5.2. skundas parašytas neįskaitomai.

8.6. Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į šiame punkte nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su klinikos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas klinikoje nepriimamas nagrinėti, išskyrus šio straipsnio 8.5. p. nurodytus atvejus, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per 8.7. p. nustatytą terminą. Šiame punkte nurodytais

atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šiame punkte nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

8.7. Klinika paciento skundą turi išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui arba, jeigu skundą pateikė paciento atstovas, – paciento atstovui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo, kuris atitinka visus keliamus reikalavimus, ir visų kitų reikalingų dokumentų skundui nagrinėti, gavimo klinikoje dienos. 8.4. p. nurodytas trūkumų šalinimo laikas į šį terminą neįskaičiuojamas. Skundai klinikoje nagrinėjami neatlygintinai.

8.8. Informacijos apie paciento buvimą klinikoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visos kitos asmeninio pobūdžio informacijos apie pacientą pateikimas tiesiogiai skundą nagrinėjantiems klinikos darbuotojams yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su šioje dalyje nurodyta informacija, privalo ją naudoti tik skundui nagrinėti ir užtikrinti jos konfidencialumą.

8.9. Pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo.

8.10. Pacientas, kurio manymu, jam buvo padaryta žala, turi tiesiogiai kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos užpildydamas Paciento prašymo dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo formą, patvirtintą 2020 m. sausio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-36. Tokiu atveju žala pacientui atlyginama iš specialaus fondo, kurį administruoja Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

8.11. Pacientas nesutinkantis su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti sprendimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

9. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

9.1. Informacija pačiam pacientui (ar nepilnamečio paciento atstovui) apie jo sveikatos būklę bei reikalingą gydymą gali būti neteikiama, jeigu pacientas (ar nepilnamečio paciento atstovas) nenorą žinoti apie savo sveikatos būklę bei gydymą patvirtina raštiškai ir prašo sveikatos priežiūros specialistą suteikti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Toks patvirtinimas galioja vienerius metus.

9.2. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą – raštišką paciento sutikimą klinikai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.

9.3. Pacientas, klinikai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

9.4. Medicinos dokumentai yra klinikos dokumentai ir yra saugomi klinikoje.

9.5. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi klinikoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima paslaugas teikęs sveikatos priežiūros specialistas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

9.6. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis klinika padaro ir išduoda klinikos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

9.7. Informacija telefonu ir el. paštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.

9.8. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę veiklą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms, juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos gavimo teisinis pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis. Elektroninės formos prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia klinikos vadovas.

9.9. Tuo atveju, kai klinika neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

9.10. Visa informacija, gauta konsultacijos ir/ar procedūros tikslu, yra laikoma konfidencialia. Jos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir su sveikata susiję Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai.

10. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

10.1. Pacientui pageidaujant, sveikatos priežiūros specialistas privalo paaiškinti įrašų asmens sveikatos kortelėje reikšmę.

10.2. Klinikos sveikatos priežiūros specialistai pildo nustatytos formos ir rūšių pacientų dokumentus (ambulatorines asmens sveikatos korteles, kitus medicininius dokumentus) ir juos saugo Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

10.3. Paciento prašymu ir jo lėšomis padaryti paciento medicinos dokumentų kopijas, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

11. KLINIKOS DARBO LAIKAS

11.1. Klinika dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 19.00 valandos, šeštadieniais – sekmadieniais 10.00 -15.00.

11.2. Klinikos administracija ar kiti darbuotojai, tiesiogiai nesusiję su pacientų aptarnavimu, dirba pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 18.00 valandos, penktadieniais nuo 9.00 iki 16:45.

12. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

12.1. Už saugaus darbo užtikrinimą atsakingas klinikos vadovas.

12.2. Už darbų saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi klinikos darbuotojai.

12.3. Darbų saugai užtikrinti klinikoje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

12.4. Pacientai privalo:

12.4.1. vykdyti klinikos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

12.4.2. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

12.4.3. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.

12.5. Klinikos patalpose ir teritorijoje draudžiama:

12.5.1. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);

12.5.2. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

12.5.3. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

12.5.4. be klinikos gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei darbuotojus, pacientus, įrašinėti pokalbius ar kitaip pažeisti darbuotojų ir pacientų privatumą;

12.5.5. savavališkai įeiti ar lankytis klinikos tarnybinėse patalpose;

12.5.6. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

13. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARK

13.1. Atvykus pacientui į kliniką, prieš teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu yra galimas tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas gali brangius daiktus bei pinigus perduoti saugoti klinikai.

13.2. Prieš perduodant saugoti, sudaromos brangių daiktų bei pinigų sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvienas egzempliorių pasirašo: darbuotojai ir pats pacientas arba jo atstovas. Pacientui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais bei/ar pinigais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir perduodamas saugoti klinikoje esančiame seife ar rakinamoje spintelėje.

13.3. Išleidžiant pacientą iš klinikos, po suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ar pacientui ar jo atstovui pareikalavus brangūs daiktai bei pinigai grąžinami pacientui arba jo atstovui. Pacientas ar jo atstovas personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo perduotų materialinių vertybių registracijos žurnale, jog vertybes gavo.

13.4. Jeigu pacientas klinikoje mirė, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai atiduodami paciento atstovui pagal įstatymą. Paciento atstovas pagal įstatymą privalo pasirašyti perduotų materialinių vertybių registracijos žurnale.

13.5. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife ar rakinamoje spintelėje, klinikos darbuotojai neatsako.

13.6. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas ar jo atstovas privalo kreiptis į klinikos vadovą.